Tại sao tôi nhận được lỗi: “Không đăng nhập được”?


Nhiều khả năng quá trình giới thiệu trên Gemini.com chưa được hoàn tất. Vui lòng quay lại trang web của nhà môi giới và đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất đăng ký trên nền tảng Gemini: https://www.gemini.com/