Tại sao lệnh của tôi bị hủy?

Một trong những lý do cho việc hủy đơn hàng là nó đã hết hạn. Khi đặt hàng Thời gian có hiệu lực có thể được chọn. Có bốn tùy chọn: Ngày, Tuần, Tháng và GTD (Good till date) trong Giao dịch Giấy. Tùy chọn Ngày được áp dụng theo mặc định và có nghĩa là lệnh sẽ bị hủy sau 24 giờ trừ khi nó không được thực hiện.