Mô Hình Kỹ Thuật Đỉnh Đôi

Đỉnh đôi là một mô hình đảo ngược được hình thành bởi hai mức cao liên tiếp ở cùng mức (cho phép chênh lệch một chút về giá trị) và mức thấp trung gian giữa hai mức cao đó. Người ta cho rằng sau khi giá lại đạt đến mức cao đầu tiên, đảo chiều và rơi xuống mức thấp trung gian, giá sẽ tiếp tục giảm bằng khoảng chênh lệch giữa mức thấp và mức cao.

 

Chỉ báo tìm kiếm các mô hình trên 600 thanh cuối cùng. Mô hình bao gồm các đường biểu thị biến động giá (Price Line) và các đường viền cổ (Neck Line). Đường viền cổ là đường nằm ngang được vẽ qua mức tối thiểu trung gian. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi đường giá, ngoại trừ điểm cuối cùng (điểm 5), nằm ở các trục 5/5. Điểm 5 nằm ở giao điểm của đường giá cuối cùng với đường viền cổ. Ở chế độ Đang tiến hành, chỉ báo không chỉ tìm kiếm các mô hình hình đã hình thành mà còn cả các mô hình mới nổi. Đỉnh thứ hai của một mô hình như vậy có thể không nằm trong trục và các đường giá hình thành đỉnh thứ hai sẽ có dạng chấm.

Mô hình được coi là hình thành khi, sau khi xuất hiện đỉnh thứ hai, giá (đóng cửa) giảm xuống dưới đường viền cổ. Đường ngang chấm kết thúc bằng nhãn Mục tiêu cho biết mức giá dự kiến sau khi hình thành mô hình. Khi các thanh mới xuất hiện, đường ngang kéo dài sang phải cho đến thanh cuối cùng, cho đến khi trạng thái của mô hình thay đổi từ Đang chờ sang trạng thái khác. Chú giải công cụ nhãn hiển thị giá và trạng thái hiện tại của mô hình. Khi trạng thái thay đổi, màu sắc của nhãn cũng thay đổi. Tổng cộng có 3 trạng thái:

  • Đang chờ. Giá không đạt được mức mong đợi và không đi lên trên đỉnh thứ hai.
  • Đạt. Giá đạt mức mong đợi.
  • Thất bại. Giá không đạt được mức mong đợi và đi lên trên đỉnh thứ hai.

Nếu chỉ báo tìm thấy hai mô hình giao nhau, thì ưu tiên sẽ dành cho mô hình có trạng thái Đang chờ. Nếu trạng thái của các mô hình giao nhau là Thất bại, Đạt hoặc trạng thái của cả hai là Đang chờ, thì mô hình sẽ được hiển thị trên biểu đồ, trong đó giá trị giá của các đỉnh giống nhau nhất, tức là chính xác hơn.

Đầu vào:

  • Chiều cao xu hướng – Đặt chiều cao bắt buộc của xu hướng trước mô hình so với chiều cao của chính mô hình đó. Chiều cao của mô hình được coi là chênh lệch về giá của mức tối đa của các đỉnh và mức tối thiểu trung gian. Giá trị phần trăm.
  • Đỉnh thứ hai – Xác định các mô hình sẽ hiển thị liên quan đến việc đỉnh thứ hai của đỉnh thứ nhất ở trên Cao hơn hay dưới Thấp hơn. Nếu chọn Cả hai, tất cả các mô hình sẽ được hiển thị.
  • Độ lệch cho phép – Chênh lệch tối đa cho phép về chiều cao đỉnh. Chiều cao của đỉnh được tính từ mức tối thiểu trung gian. Giá trị phần trăm.
  • Đang tiến hành – Tìm kiếm các mô hình chưa được hình thành đầy đủ.