Khối lượng 24 giờ

Định nghĩa

Khối lượng là tổng số lượng tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo Khối lượng 24 giờ được sử dụng để đo tổng khối lượng của một mã được giao dịch trong 24 giờ qua, được biểu thị bằng đơn vị tiền tệ. Nó có thể được sử dụng để đo lường sự quan tâm của thị trường đối với một mã giao dịch cụ thể.

Tính toán

Để tính toán khối lượng 24 giờ, chỉ báo sử dụng dữ liệu từ các khung thời gian khác nhau; các khung thời gian đã chọn phụ thuộc vào khung thời gian trên biểu đồ chính:

Khung thời gian biểu đồ

Khung thời gian được sử dụng để tính toán

ngắn hơn 1D

1

1D - 1W

5

dài hơn 1W

60

Chỉ báo tính tổng khối lượng cho X thanh cuối cùng của khung thời gian thấp hơn, trong đó X là số thanh đã mở trong 24 giờ qua. Chỉ báo hoạt động theo giờ lịch bất kể phiên mã giao dịch, vì vậy nếu không có giao dịch nào trong quá khứ 24 giờ trở lên (ví dụ: trên thanh ngày thứ Hai đầu tiên trên một mã chỉ được giao dịch vào các ngày làm việc), khối lượng 24 giờ có thể bằng với dữ liệu khối lượng thông thường.

Chỉ báo luôn hiển thị khối lượng 24 giờ được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ được chọn trong các đầu vào của chỉ báo. Điều này có nghĩa là, nếu sàn giao dịch trình bày dữ liệu khối lượng của nó bằng đồng tiền cơ bản (ví dụ: đối với BTCUSD, khối lượng đại diện cho số BTC được giao dịch), thì chỉ báo Khối lượng 24 giờ sẽ chuyển khối lượng cơ bản thành khối lượng tiền tệ bằng cách nhân khối lượng với giá trên biểu đồ. Đầu vào 'Nguồn giá' có thể được sử dụng để chọn giá trị biểu đồ cụ thể nào sẽ được sử dụng cho chuyển đổi này.

Ngoài ra, khối lượng này có thể được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ trên biểu đồ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chuyển đầu vào 'Đơn vị tiền tệ mục tiêu' từ Mặc định sang một đơn vị tiền tệ khác.

Những gì cần tìm

Khối lượng 24 giờ là số liệu được sử dụng để theo dõi tổng giá trị của tất cả các giao dịch tiền điện tử trong khoảng thời gian 24 giờ. Nó có thể được sử dụng để đo lường sự quan tâm của thị trường đối với một mã cụ thể và đánh giá tình trạng tổng thể của nó. Khối lượng 24 giờ cao có nghĩa là có nhu cầu cao đối với mã giao dịch và mã đó tốt và khả thi. Khối lượng trong 24 giờ thấp có thể cho thấy rằng mã giao dịch này không phổ biến như những mã khác.

Đầu vào


Nguồn giá

Chỉ định nguồn giá được sử dụng để chuyển đổi khối lượng cơ sở thành khối lượng tiền tệ, nếu cần.

Tiền tệ mục tiêu

Đặt đơn vị tiền tệ mà khối lượng giao dịch 24 giờ sẽ được hiển thị. Các tùy chọn khả dụng: Mặc định, USD, EUR, CAD, JPY, GBP, HKD, CNY, NZD, RUB.