Tôi có thể sử dụng dữ liệu cấp 2 từ Nhà môi giới tương tác không?

Do các chi tiết cụ thể của việc tích hợp giữa TradingView và Interactive Brokers, dữ liệu cấp 2 hiện không có sẵn trong DOM.