Cổ phiếu pha loãng lưu hành

Số lượng cổ phiếu pha loãng lưu hành đại diện cho tổng số cổ phiếu phổ thông sẽ lưu hành sau khi tất cả các nguồn chuyển đổi có thể được thực hiện, chẳng hạn như cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi, công cụ nợ, trái phiếu, quyền chọn cổ phiếu và chứng quyền.
Số lượng cổ phiếu pha loãng lưu hành được tính toán trên cơ sở không chỉ chứng khoán đã được phát hành mà còn cả những chứng khoán có thể được yêu cầu bằng cách chuyển đổi. Số lượng cổ phiếu pha loãng lưu hành được công ty sử dụng để tính Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu.