Cổ tức trên mỗi cổ phiếu - Cổ phiếu phổ thông phát hành sơ cấp

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu - Cổ phiếu phổ thông phát hành sơ cấp là gì?
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu - cổ phiếu phổ thông phát hành sơ cấp đại diện cho tổng số cổ tức được công bố trên mỗi cổ phiếu, bao gồm cả cổ tức bổ sung cho loại cổ phiếu sơ cấp của công ty trong kỳ. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu dựa trên cổ tức "gộp", trước khi thuế khấu lưu thông thường được khấu trừ theo tỷ lệ cơ bản của một quốc gia, ngoại trừ tín dụng thuế đặc biệt có sẵn ở một số quốc gia.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu - cổ phiếu phổ thông phát hành sơ cấp được tính như thế nào?
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu - cổ phiếu phổ thông phát hành sơ cấp được tính bằng Cổ tức phổ thông được trả (bao gồm cả cổ tức bổ sung cho loại cổ phiếu sơ cấp) chia cho Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành trong một thời kỳ. Các giá trị được một công ty báo cáo trong các thông cáo báo chí.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu - cổ phiếu phổ thông phát hành sơ cấp nghĩa là gì?
DPS là chỉ số đơn giản nhất và rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì số tiền một công ty trả cổ tức là khoản thu trực tiếp cho cổ đông. Một số nhà đầu tư tạo danh mục đầu tư của họ với mục tiêu trả cổ tức thường xuyên. Sự gia tăng nhất quán của DPS theo thời gian thường cho thấy sự tăng trưởng bền vững của lợi nhuận và sự quản lý có thẩm quyền của một công ty.