Cổ phiếu lưu động đang lưu hành

Cổ phiếu lưu động đang lưu hành là gì?

Cổ phiếu lưu động đang lưu hành đại diện cho số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành có sẵn để giao dịch mở trên các sở giao dịch chứng khoán và các thị trường tài chính khác. Nó không bao gồm cổ phiếu nội bộ hoặc quản lý công ty được sở hữu bởi ban giám đốc công ty và nhân viên, các nhà đầu tư tổ chức có cổ phần kiểm soát hoặc ghế trong hội đồng quản trị hoặc cơ sở thuộc sở hữu của công ty.

Cổ phiếu lưu động đang lưu hành có nghĩa là gì?
Số cổ phiếu lưu động đang lưu hành là một phần của tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, do đó số lượng của chúng không được cao hơn tổng số. Nếu số lượng cổ phiếu lưu động cao trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, điều đó có nghĩa là một lượng lớn cổ phiếu không bị giới hạn và có thể giao dịch trên thị trường mở, cho thấy mức độ thanh khoản cao. Nếu số lượng cổ phiếu lưu động thấp so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành, điều đó có nghĩa là có rất nhiều cổ phiếu được nắm giữ chặt chẽ và giao dịch lot lớn của những người nắm giữ đó có thể làm thay đổi giá và biến động của cổ phiếu một cách đáng kể.