Tôi thấy lỗi "Không thể tính toán lại nghiên cứu vì lượng phản hồi quá lớn"

Lỗi này xuất hiện tổng kích thước của báo cáo được tạo trong Deep Backtesting quá lớn và đạt đến giới hạn. Giới hạn được kích hoạt để máy chủ của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn.
Để tránh lỗi này, hãy giảm số lượng chức năng biểu đồ và hình vẽ trong kịch bản chiến lược của bạn - nhận xét chúng hoặc xóa hoàn toàn khỏi mã.

Các plot và hình vẽ của Chiến lược không được hiển thị trên biểu đồ ở chế độ Deep Backtesting vì vậy việc xóa chúng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược trong chế độ này. Bạn có thể tìm thấy lời giải thích ở đây: Tại sao kết quả của Deep Backtesting không được hiển thị trên biểu đồ?

Cụ thể, các chức năng sau có thể được gỡ bỏ/nhận xét:

Bất kỳ chức năng nào tạo ra một plot: plot, plotchar, plotshape, plotarrow, plotbar, plotcandle, bgcolor, barcolorPine-based drawings: label.new, line.new, box.new, table.new