Chỉ báo Khối lượng Tăng/Giảm

Định nghĩa
Chỉ báo Khối lượng Tăng/Giảm phản ánh hướng giao dịch trong mỗi thanh cụ thể. Để làm vậy, cảnh báo chia các giá trị khối lượng trên thanh hiện tại thành hai: Up Volume (khối lượng được tính khi giá tăng) và Down Volume (khối lượng được tính khi giá giảm). Nếu Khối lượng Tăng lớn hơn Khối lượng Giảm, thì khối lượng giao dịch chính trong nến hiện tại xảy ra ở giá mua.
Các giá trị kết quả được vẽ dưới dạng biểu đồ: Giá trị Up Volume được vẽ trên mức 0, Giá trị Down Volume dưới mức 0. Chênh lệch giữa hai giá trị được biểu thị bằng Delta, dưới dạng một vết khắc bằng màu của khối lượng chiếm ưu thế.

Tính toán
Để tính toán giá trị Up Volume và Down Volume, chỉ báo sẽ quét khối lượng từ các nến có khung thời gian nhỏ hơn được bao gồm trong nến hiện tại và phân tích giá di chuyển theo hướng nào khi các nến này hình thành.
Để làm vậy, trước tiên chỉ báo xác định khung thời gian mà từ đó các giá trị khối lượng sẽ được lấy. Khung thời gian cao hơn sẽ cung cấp nhiều dữ liệu lịch sử hơn, nhưng các tính toán sẽ kém chính xác hơn.
Các khung thời gian thấp hơn khác nhau có thể được sử dụng để tính Up/Down Volume. Theo mặc định, khung thời gian cho phép tính được chọn tự động, dựa trên khung thời gian của biểu đồ chính:

Khung thời gian biểu đồ

Khung thời gian được sử dụng để tính toán

Giây15

Phút hoặc giờ

1

Hằng ngày

5

Khác

60

Sau khi chọn khung thời gian, mỗi thanh của khung thời gian nhỏ hơn sẽ được phân tích theo hướng giá di chuyển.
Nếu giá mở cửa không bằng giá đóng cửa:

  • Nếu giá đóng cửa của thanh hiện tại cao hơn giá mở cửa, người ta coi là giá đang tăng.
  • Nếu giá đóng cửa của thanh hiện tại nhỏ hơn giá mở cửa, thì giá đó được coi là đã giảm.

Nếu giá đóng cửa của thanh hiện tại bằng giá mở cửa:

  • Nếu giá đóng cửa của thanh hiện tại lớn hơn hoặc bằng giá đóng cửa của thanh trước đó, thì được coi là giá đang tăng.
  • Nếu giá đóng cửa của thanh hiện tại nhỏ hơn giá đóng cửa của thanh trước đó, thì được coi là giá đang giảm.

Sau đó, giá trị khối lượng trên tất cả các thanh có giá di chuyển theo cùng một hướng được tổng hợp. Do đó, Up Volume cho biết khối lượng đã được giao dịch khi giá tăng lên và Down Volume cho biết khối lượng giao dịch khi giá xuống.

Sử dụng khung thời gian tùy chỉnh
Xác định xem khung thời gian thấp hơn dùng để tính toán được chọn tự động (theo mặc định) hay thủ công. Thay vào đó, nếu được kiểm tra, khung thời gian sẽ được chọn dựa trên đầu vào Khung thời gian đầu và.
Khung thời gian
Cho phép bạn chỉ định khung thời gian cụ thể mà chỉ báo sẽ kiểm tra tìm kiếm các thanh để sử dụng trong khi tính tổng khối lượng. Khung thời gian cao hơn cung cấp nhiều dữ liệu lịch sử hơn, nhưng việc tính toán trở nên kém chính xác hơn. Trường này chỉ được sử dụng khi tùy chọn Sử dụng khung bật thời gian tùy chỉnh.