Bản phát hành TradingView Máy tin và ghi chú phát hành

August 17th, 2022. Screener, Heatmap, News and Snaps now in TradingView Desktop with version 1.0.15

Features and improvements
 • Tiles for screeners, heatmaps, breaking news, and snaps on new tab
 • Keyboard navigation in Settings
Bug fixes
 • App not restoring all windows after update
 • Tab linking between chart and screener not working
 • Credentials not saved for Tradier and Dorman Trading & other Auto-fill issues
 • Symbol/interval replaced with ones from previous layout when switching layout in tab
 • Wrong font in search bar on New tab & no character limit
 • Changing locale reverting Zoom setting
 • Tab bar not appearing when scaling is not default on Linux
 • Detached tab overlapped by system buttons when dragging it on macOS
 • Closing alert popup not stopping its sound on Linux
 • Button Browse jumping up on tab switching in Settings
 • Checkboxes flickering in Settings
 • Color theme options not look good with AR & HE locales in Settings

August 4th, 2022. Fixed issue with broken sign-in for Korean users in version 1.0.14

Bug fixes
 • Authentication through browser not working if Windows UI set to Korean
 • Permission request appearing on opening OLX authentication

July 29th, 2022. Fixed issue when multi-chart layout appeared with a single chart. Version 1.0.13

Bug fixes
 • Multi-chart layout appearing with a single chart

July 27th, 2022. Symbols and intervals now restored for multi-chart layouts too in version 1.0.12

Features and improvements
 • App restores symbols/intervals on tabs with multi-chart layout
 • New About with check for available app updates and option to start update manually
 • Fresh look of Layout list on New tab
 • “New window” button on tab bar
 • Revised theme switcher in Settings
 • App follows system locale until signed in
 • Settings & New tab support RTL locales (AR and HE)
 • Show ticker and layout name on window title
Bug fixes
 • Capital.com credentials not saved
 • Saved credentials appearing above input box
 • Factory reset not clearing saved broker credentials
 • App minimizes when hovering over tabs
 • Closing alert on Triggered Alerts popup closes all alerts
 • Keyboard shortcuts not working with Colemak layout
 • App not restoring tickers if too many tabs
 • Settings jumping to center when appearing
 • Unnecessary scrollbar on dialog “Share screen”
 • Ctrl+<click> opening chart in same tab
 • Ctrl+<Numpad number> not switching to selected tab
 • Period key opens Symbol Search not Load layout
 • Active tab not updated after deleting layout
 • No checkbox "Sync crosshair across windows" in Settings on Linux
 • Small but annoying ■ on hovered inactive tab
 • Zoom tooltip not closing after moving window
 • Settings not closing when clicking House rules or Notices & Ackn.
 • Drop-downs not closed by clicking arrow
 • Bleached app icon on Apps & features list (Windows)
 • Dialogs blinking on Linux
 • Duplicating New tab opening tab with wrong title
 • Too bright separator on dialog “Sign in” on Macs with retina

July 4th, 2022. Bug fixes and small improvements in version 1.0.11

Features and improvements
 • Theme switcher on the app menu
 • “Color theme…” item on burger menu to call app settings
 • Move “Settings…” higher on the app menu
 • Rename default theme option to “Use system setting”
 • “File is saved” toast should disappear faster
 • Ctrl/Cmd+S to save snapshot opened in new tab
Bug fixes
 • Change Interval appears instead of Symbol Search when pressing letter key
 • App switches virtual desktops on hovering over tabs on macOS
 • Crash on fullscreen window close
 • Crash on new tab creation in anonymous session
 • Fullscreen not activated by pressing F11 once
 • The app closes when an unregistered user opens a new window
 • Settings only appear on the main display
 • Settings appear partially off-screen
 • Alert popup keeps showing after closing system notification
 • Num lock keys not working as numbers in keyboard shortcuts

June 20th, 2022. Automatic theme mode and custom tab titles in version 1.0.10

Features and improvements
 • Automatic theme mode and in-app theme setting
 • Customizable tab titles
 • Setting for enabling/disabling crosshair sync across app windows
 • Renew Settings UI
 • Improvements to the tab bar in fullscreen mode on Windows
 • Restore symbol, watchlist & color tag on tab reopening
Bug fixes
 • New tab should appear rightmost
 • Autofill: Saxo broker credentials not saved
 • Tab bar hides on opening context menu when in fullscreen
 • File saved toast message not translated
 • Browse button in Settings goes ▢ for JP and CN
 • Reopened window appears behind the current window on Linux
 • Tab bar appears after switching tabs in fullscreen on macOS
 • Ctrl+click opens layout in current tab
 • Tab flickers on dragging
 • Sound keeps playing after closing window

May 25th, 2022. Restoring watchlists in tabs and enhanced full screen mode in version 1.0.8 and 1.0.9

This update has version number 1.0.8 for Mac&Linux and 1.0.9 for Windows.
Features and improvements
 • Restore watchlists in tabs at app startup
 • Show tab bar in full screen on Windows
 • Open TradingView links from clipboard
 • Shortcut Ctrl/Cmd+, for Settings
 • Custom vertical scroll for non-chart pages on Windows
 • Update to Electron 18
 • New tab: Ctrl/Cmd+<click> to load layout in the background
 • New tab: Reduce tabs jumping on selecting layout
Bug fixes
 • Crash due to memory leak (new Electron required)
 • App processes not killed after quitting app
 • No “Open link in a new window" on the context menu for free users
 • Windows taskbar not appear when app in fullscreen
 • Tab bar delayed appearance after quitting fullscreen

Ngày 14 tháng 6 năm 2023. Menu ứng dụng đẹp đẽ mới trong phiên bản 2.4.0

Tính năng và cải tiến

* Thiết kế mới của menu chính ứng dụng và menu ngữ cảnh tab

* Tính năng tab Ghim & Bỏ ghim

* Xử lý sự cố ứng dụng tốt hơn

* Công cụ sàng lọc Tiền điện tử & Chứng khoán 2.0 và Lịch kinh tế trên tab mới

* Cải tiến đánh dấu cho hộp thoại Cài đặt

* Biểu tượng yêu thích mới cho sản phẩm và trang cộng đồng

Sửa lỗi

 • Âm thanh thông báo cảnh báo không hoạt động trong một số trường hợp
 • Sự cố: TypeError TrackableMenuWnd.closeOtherTabsFromMenu(index)
 • Sự cố: Đối tượng Capturer bị bỏ

Ngày 10 tháng 5 năm 2023. Sửa lỗi và cải tiến trong phiên bản 2.3.4

Các tính năng và cải tiến

 • “Đóng các tab ở bên phải” trong menu ngữ cảnh tab
 • “Cài đặt” xuất hiện với mục đã chọn trước đó
 • Menu ngữ cảnh mới trên tab Mới
 • Cải tiến đánh dấu cho Cài đặt, tab mới và Splash
 • Bật cài đặt “Ẩn tab ở chế độ toàn màn hình” ẩn tab ngay lập tức (macOS)

Sửa lỗi

 • Các liên kết từ tab Mới chỉ được mở trong trình duyệt bằng ngôn ngữ tiếng Anh
 • Màn hình giật vẫn bị kẹt trong một số trường hợp
 • Thông báo cảnh báo được đưa ra khi khởi chạy ứng dụng
 • Sự cố: đọc ENOTCONN
 • Sự cố: viết EPIPE

Ngày 31 tháng 3 năm 2023. Đã sửa lỗi sự cố ứng dụng khi khởi động trong phiên bản 2.3.3

Sửa lỗi

 • Sự cố: Dịch vụ kéo được gọi trước khi khởi tạo quy trình v.2

Ngày 30 tháng 3 năm 2023. Đã sửa lỗi đơ ứng dụng khi khởi động trong phiên bản 2.3.2

Sửa lỗi

 • Màn hình splash bị kẹt trong khi khởi chạy ứng dụng

Ngày 28 tháng 3 năm 2023. Đã sửa lỗi xung đột phím tắt trong phiên bản 2.3.1

Sửa lỗi

 • Một vài phím tắt ứng dụng chồng lên phím Trình chỉnh sửa Pine

Ngày 28 tháng 3 năm 2023. Cải tiến và sửa lỗi trong phiên bản 2.3.0

Các tính năng và cải tiến

 • Mở rộng menu trên tab Mới
 • F1 mở tab mới với trang Trung tâm trợ giúp trên Windows & Linux
 • Cải thiện tính năng Tự động lưu và hộp thoại "Đóng tab?" 
 • Cải tiến nhỏ dành cho người mới đăng ký ứng dụng
 • Nút "Xóa bộ nhớ cache" xóa cả bộ nhớ cache của ứng dụng và nhà môi giới

Sửa lỗi

 • Chỉ dành cho Windows: “Chia sẻ màn hình” không hiển thị cửa sổ ứng dụng
 • Nhấp đúp vào nút “Đóng tab” sẽ mở tab mới
 • Sự cố khi thư mục Tải xuống của hệ thống không khả dụng
 • Chỉ dành cho Windows: tính năng kéo tab không hoạt động sau khi thay đổi nút chính của chuột
 • Lỗi TypeError: Không thể đặt thuộc tính không xác định (cài đặt 'bù')
 • Lỗi TypeError: Đối tượng đã bị phá hủy
 • Sự cố: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_WRITE/0x24
 • Tất cả các liên kết cộng đồng mở trong trình duyệt bằng tiếng Anh
 • Liên kết bị hỏng khi chia sẻ qua Twitter
 • Sự cố với thư viện "thông tin hệ thống"

Ngày 17 tháng 2 năm 2023. Đã sửa lỗi sự cố ứng dụng trên các phiên bản macOS cũ hơn trong phiên bản 2.2.1

Bản cập nhật này chỉ dành cho Mac.

Sửa lỗi

 • Ứng dụng gặp sự cố trên hệ thống High Sierra và Mojave

Ngày 16 tháng 2 năm 2023. Hướng dẫn người dùng mới và các cải tiến khác trong phiên bản 2.2.0

Các tính năng và cải tiến

 • Tích hợp ứng dụng cho người dùng mới
 • Kiểm tra/xóa cờ mục yêu thích cho bố cục trên tab Mới

Sửa lỗi

 • Âm thanh cảnh báo tiếp tục phát sau khi đóng thông báo bật lên
 • Bản đồ nhiệt không lưu bộ lọc sau khi khởi động lại ứng dụng
 • Sự cố: ChangeTab được gọi cho cửa sổ đang bị đóng

Ngày 2 tháng 2 năm 2023. Các điểm cải tiến và sửa lỗi trong phiên bản 2.1.0

Các tính năng và cải tiến
 • Nút thoát ứng dụng thay thế hình chữ thập đỏ ở trên cùng bên phải khi mở nhiều cửa sổ ứng dụng trên Windows và Linux
 • Thay thế các ngăn xếp Snaps & Ideas bằng Cộng đồng trên tab Mới
 • Làm mới hộp thoại “Đóng/Tải lại tab”
 • Chú giải công cụ cho tab mới
Sửa lỗi
 • macOS: Lệnh Ctrl+N không di chuyển con trỏ tới dòng tiếp theo trong trình chỉnh sửa Pine
 • Yêu cầu quyền xuất hiện khi mở quá trình xác thực Binance và BingX
 • Không có bản dịch trong hộp thoại “Đóng tab”
 • Windows 11: sự cố khi chuyển đổi tiêu điểm giữa các ứng dụng
 • Sự cố: Gọi dịch vụ kéo trước khi khởi tạo quy trình
 • Sự cố: TypeError. Đẫ huỷ đối tượng
 • Linux: Việc chia tỷ lệ hiển thị không mặc định phá vỡ bố cục phần Cài đặt

Ngày 23 tháng 12 năm 2022. Hotfix dành cho Liên kết tab trong phiên bản 2.0.1

Sửa lỗi

 • Tab một biểu đồ nhận biểu tượng sai nếu được liên kết với tab nhiều biểu đồ

Ngày 21 tháng 12 năm 2022. Điều khiển âm lượng trong ứng dụng và nhiều cải tiến trong phiên bản 2.0.0

Các tính năng và cải tiến

 • Điều khiển âm lượng trong ứng dụng cho âm thanh cảnh báo
 • Logo TradingView trên tab Mới (có thể nhấp được!)
 • Biểu tượng Cài đặt và Trợ giúp trên tab Mới
 • Màn hình giật gân mới
 • Điện tử 21.3.0
 • Cải tiến và sửa lỗi chú giải công cụ
 • Hộp thoại sự cố ứng dụng mới

Sửa lỗi

 • Sự cố RTL trên Cài đặt
 • Các vấn đề về bố cục trang tab mới ở các ngôn ngữ khác nhau
 • Các vấn đề về bố cục hộp thoại tự động lưu
 • Các vấn đề về bố cục tin nhắn bánh mì nướng
 • Xác thực Bitstamp yêu cầu quyền tìm nạp nền
 • Tab đã tách rời được khôi phục trong cửa sổ ban đầu sau khi mở lại tab đã đóng
 • Đã khôi phục biểu tượng sai trên biểu đồ nhiều bố cục
 • Các sự cố cơ bản được tìm thấy trong 1.0.17
 • Mở tự động điền Tìm kiếm biểu tượng
 • Tiêu đề tab chỉ xuất hiện với tên biểu tượng sau khi khởi động lại ứng dụng
 • Trang Nội quy bỏ qua ngôn ngữ ứng dụng
 • Cửa sổ mới được mở ở kích thước nhỏ hơn khi Cài đặt trên màn hình
 • Ý tưởng với các ngôn ngữ khác nhau không thể mở được
 • Không thể mở công cụ trên tab Mới khi cửa sổ ứng dụng nhỏ
 • Cửa sổ bật lên không di chuyển với cửa sổ chính
 • Logo biểu tượng nhấp nháy khi khởi động ứng dụng trên macOS
 • Tab bị treo khi kéo và thả nhanh
 • Nút thu nhỏ không thu nhỏ cửa sổ ở chế độ toàn màn hình

Ngày 26 tháng 10 năm 2022. Tự động lưu và nâng cao hiệu suất trong phiên bản 1.0.17

Các tính năng và cải tiến

 • Ứng dụng tự động lưu các thay đổi được thực hiện trên biểu đồ khi thoát
 • Hiệu suất nâng cao khi bật đồng bộ hóa crosshair
 • Tab mới: Tải mượt hơn và nhanh hơn
 • ⌘+⌥+←/→ để chuyển tab trên macOS
 • điện tử mới
 • Đặt tên mới cho Screener và News
 • Các biểu tượng mới cho Trình sàng lọc/Bản đồ nhiệt/Tin tức/Snaps
 • Liên kết phương tiện truyền thông xã hội sẽ được mở trong trình duyệt

Sửa lỗi

 • Phát đồng thời các âm thanh cảnh báo
 • Cửa sổ không chuyển từ trạng thái phóng to sang bình thường trên macOS
 • Các trang không có biểu đồ trở nên điên cuồng sau một số thay đổi chủ đề
 • Chuyển đổi Cmd + Tab không tập trung vào ứng dụng
 • Kéo không hoạt động trong khi tab đang tải
 • Khôi phục tab có biểu đồ sẽ mở Tab mới
 • Không có tiêu đề tab cho bố cục mới
 • Không có bản dịch cho tiêu đề tab Screener/Heatmap
 • Cửa sổ không được khôi phục ở trạng thái phóng to sau khi thoát ứng dụng khi ở chế độ toàn màn hình
 • Không thể đính kèm cửa sổ không hoạt động với cửa sổ khác
 • Văn bản tiếng Ả Rập không được căn phải
 • Cửa sổ không chuyển sang chế độ toàn màn hình nếu nhấn Tối đa hóa trước đó
 • “Mở liên kết trong tab mới” mở cửa sổ mới
 • Phản hồi: Thông báo Windows xuất hiện chậm
 • Cửa sổ không được khôi phục ở chế độ toàn màn hình sau khi khởi động lại
 • Hình ảnh không được mở thông qua “Mở liên kết từ khay nhớ tạm”
 • Đã xảy ra lỗi với trang "Đã xảy ra lỗi"
 • Tab không chuyển sang ngôn ngữ cấu hình sau khi khôi phục cài đặt gốc → đăng nhập
 • Tab mới: “Tạo bản sao” biến mất sau khi nhấn Ctrl
 • Thanh tab xuất hiện dừng ghi ý tưởng
 • Thanh tab không xuất hiện ở chế độ toàn màn hình
 • Làm mới tab mới hai lần khi thay đổi ngôn ngữ
 • Điều hướng sai trên Tin tức
 • Cuộn ngắt trang trang điểm trên Snaps & Markets

Ngày 15 tháng 9 năm 2022. Sửa lỗi và cải tiến nhỏ trong phiên bản 1.0.16

Các tính năng và cải tiến

 • Cải thiện điều hướng bàn phím trong hộp thoại
 • Biểu tượng menu ứng dụng mới và nội dung menu được cập nhật
 • Đã thay thế Snaps bằng Ý tưởng trên tab Mới cho các ngôn ngữ không phải tiếng Anh
 • Tăng kích thước ban đầu của cửa sổ ứng dụng

Sửa lỗi

 • Tự động cập nhật: Các tab không được khôi phục sau khi khởi động lại nếu ứng dụng được cập nhật
 • Chú thích của tùy chọn chủ đề hệ thống đường viền phần tử chồng lấp
 • Không có bản dịch trong Cài đặt
 • Hộp thoại “Đăng nhập” không mở nếu trước đó đã đóng bằng Enter
 • Thay đổi tỷ lệ sau Ctrl + LCM một liên kết trên tab Mới
 • Cài đặt: nút Khởi chạy lại nhấp nháy
 • Một lần nữa ▢ trên thanh tab
 • Nhật ký: Lỗi khi con trỏ di chuyển ra ngoài cửa sổ ứng dụng
 • Nhật ký: Lỗi khi đăng nhập với 2FA

Ngày 17 tháng 8 năm 2022. Trình sàng lọc, Bản đồ nhiệt, Tin tức và Ảnh nhanh hiện có trong Máy tính để bàn TradingView với phiên bản 1.0.15

Các tính năng và cải tiến
 • Các ô cho người trình chiếu, bản đồ nhiệt, tin tức nóng hổi và ảnh chụp nhanh trên tab mới
 • Điều hướng bàn phím trong Cài đặt
Sửa lỗi
 • Ứng dụng không khôi phục tất cả các cửa sổ sau khi cập nhật
 • Liên kết tab giữa biểu đồ và trình sàng lọc không hoạt động
 • Thông tin đăng nhập không được lưu cho Giao dịch Tradier và Dorman và các sự cố Tự động điền khác
 • Ký hiệu / khoảng thời gian được thay thế bằng các ký hiệu từ bố cục trước đó khi chuyển đổi bố cục trong tab
 • Phông chữ sai trong thanh tìm kiếm trên tab Mới và không có giới hạn ký tự
 • Thay đổi cài đặt thu phóng hoàn nguyên ngôn ngữ
 • Thanh tab không xuất hiện khi chia tỷ lệ không phải là mặc định trên Linux
 • Tab tách rời được chồng lên nhau bởi các nút hệ thống khi kéo nó trên macOS
 • Đóng cửa sổ bật lên cảnh báo không dừng âm thanh của nó trên Linux
 • Nút Duyệt nhảy lên khi chuyển đổi tab trong Cài đặt
 • Hộp kiểm nhấp nháy trong Cài đặt
 • Tùy chọn chủ đề màu trông không đẹp với ngôn ngữ AR & HE trong Cài đặt

Ngày 4 tháng 8 năm 2022. Đã khắc phục sự cố đăng nhập bị lỗi cho người dùng Hàn Quốc trong phiên bản 1.0.14

Sửa lỗi
 • Xác thực thông qua trình duyệt không hoạt động nếu giao diện người dùng Windows được đặt thành tiếng Hàn
 • Yêu cầu quyền xuất hiện khi mở xác thực OLX

Ngày 29 tháng 7 năm 2022. Đã khắc phục sự cố khi bố cục nhiều biểu đồ xuất hiện với một biểu đồ duy nhất. Phiên bản 1.0.13

Sửa lỗi
 • Bố cục nhiều biểu đồ xuất hiện với một biểu đồ duy nhất

Ngày 27 tháng 7 năm 2022. Các ký hiệu và khoảng thời gian hiện cũng được khôi phục cho bố cục nhiều biểu đồ trong phiên bản 1.0.12

Các tính năng và cải tiến
 • Ứng dụng khôi phục các ký hiệu / khoảng thời gian trên các tab với bố cục nhiều biểu đồ
 • Giới thiệu mới với kiểm tra các bản cập nhật ứng dụng có sẵn và tùy chọn bắt đầu cập nhật theo cách thủ công
 • Giao diện mới của danh sách Bố cục trên tab Mới
 • Nút “Cửa sổ mới” trên thanh tab
 • Đã sửa đổi trình chuyển đổi chủ đề trong Cài đặt
 • Ứng dụng tuân theo ngôn ngữ hệ thống cho đến khi đăng nhập
 • Cài đặt & tab mới hỗ trợ ngôn ngữ RTL (AR và HE)
 • Hiển thị mã và tên bố cục trên tiêu đề cửa sổ
Sửa lỗi
 • Thông tin đăng nhập Capital.com không được lưu
 • Thông tin đăng nhập đã lưu xuất hiện phía trên hộp nhập liệu
 • Khôi phục cài đặt gốc không xóa thông tin đăng nhập người môi giới đã lưu
 • Ứng dụng thu nhỏ khi di chuột qua các tab
 • Đóng cảnh báo trên cửa sổ bật lên Cảnh báo được kích hoạt đóng tất cả cảnh báo
 • Các phím tắt không hoạt động với bố cục Colemak
 • Ứng dụng không khôi phục mã nếu có quá nhiều tab
 • Cài đặt chuyển về giữa khi xuất hiện
 • Thanh cuộn không cần thiết trên hộp thoại “Chia sẻ màn hình”
 • Ctrl + <click> mở biểu đồ trong cùng một tab
 • Ctrl + <Numpad number> không chuyển sang tab đã chọn
 • Phím dấu chấm mở Tìm kiếm ký hiệu không Tải bố cục
 • Tab hoạt động không được cập nhật sau khi xóa bố cục
 • Không có hộp kiểm "Đồng bộ hóa crosshair qua các cửa sổ" trong Cài đặt trên Linux
 • ■ nhỏ nhưng khó chịu trên tab không hoạt động được di chuột qua
 • Chú giải công cụ thu phóng không đóng sau khi chuyển cửa sổ
 • Cài đặt không đóng khi nhấp vào Quy tắc nội bộ hoặc Thông báo & Ackn.
 • Trình đơn thả xuống không bị đóng bằng cách nhấp vào mũi tên
 • Biểu tượng ứng dụng bị tẩy trắng trên danh sách Ứng dụng và tính năng (Windows)
 • Hộp thoại nhấp nháy trên Linux
 • Nhân bản Tab mở tab mới có tiêu đề sai
 • Dấu phân cách quá sáng trên hộp thoại “Đăng nhập” trên máy Mac có võng mạc

Ngày 4 tháng 7 năm 2022. Các bản sửa lỗi và cải tiến nhỏ trong phiên bản 1.0.11

Tính năng và cải tiến
 • Trình chuyển đổi chủ đề trên menu ứng dụng
 • Mục “Chủ đề màu sắc…” trên menu bánh mì kẹp thịt để gọi cài đặt ứng dụng
 • Di chuyển “Cài đặt…” lên cao hơn trên menu ứng dụng
 • Đổi tên tùy chọn chủ đề mặc định thành “Sử dụng cài đặt hệ thống”
 • Bánh mì nướng "Tệp đã được lưu" sẽ biến mất nhanh hơn
 • Ctrl / Cmd + S để lưu ảnh chụp nhanh đã mở trong tab mới
Sửa lỗi
 • Thay đổi Khoảng thời gian xuất hiện thay vì Tìm kiếm Biểu tượng khi nhấn phím chữ cái
 • Ứng dụng chuyển đổi màn hình ảo khi di chuột qua các tab trên macOS
 • Sự cố khi đóng cửa sổ toàn màn hình
 • Sự cố khi tạo tab mới trong phiên ẩn danh
 • Chế độ toàn màn hình không được kích hoạt bằng cách nhấn F11 một lần
 • Ứng dụng đóng khi người dùng chưa đăng ký mở một cửa sổ mới
 • Cài đặt chỉ xuất hiện trên màn hình chính
 • Cài đặt xuất hiện một phần ngoài màn hình
 • Cửa sổ bật lên cảnh báo tiếp tục hiển thị sau khi đóng thông báo hệ thống
 • Phím khóa số không hoạt động dưới dạng số trong phím tắt

Ngày 20 tháng 6 năm 2022. Chế độ chủ đề tự động và tiêu đề tab tùy chỉnh trong phiên bản 1.0.10

Tính năng và cải tiến
 • Chế độ chủ đề tự động và cài đặt chủ đề trong ứng dụng
 • Tiêu đề tab có thể tùy chỉnh
 • Cài đặt để bật / tắt đồng bộ hóa crosshair trên các cửa sổ ứng dụng
 • Gia hạn giao diện người dùng cài đặt
 • Các cải tiến đối với thanh tab ở chế độ toàn màn hình trên Windows
 • Khôi phục biểu tượng, danh sách theo dõi và thẻ màu khi mở lại tab
Sửa lỗi
 • Tab mới sẽ xuất hiện ngoài cùng bên phải
 • Tự động điền: Thông tin đăng nhập người môi giới Saxo không được lưu
 • Thanh tab ẩn khi mở menu ngữ cảnh khi ở chế độ toàn màn hình
 • Tệp tin nhắn bánh mì nướng đã lưu chưa được dịch
 • Nút duyệt trong Cài đặt sẽ ▢ cho JP và CN
 • Cửa sổ đã mở lại xuất hiện phía sau cửa sổ hiện tại trên Linux
 • Thanh tab xuất hiện sau khi chuyển đổi các tab ở chế độ toàn màn hình trên macOS
 • Ctrl + nhấp chuột sẽ mở bố cục trong tab hiện tại
 • Tab nhấp nháy khi kéo
 • Âm thanh tiếp tục phát sau khi đóng cửa sổ

Ngày 25 tháng 5 năm 2022. Khôi phục danh sách theo dõi trong các tab và chế độ toàn màn hình nâng cao trong phiên bản 1.0.8 và 1.0.9

Bản cập nhật này có số phiên bản 1.0.8 cho Mac & Linux và 1.0.9 cho Windows.

Tính năng và cải tiến
 • Khôi phục danh sách theo dõi trong các tab khi khởi động ứng dụng
 • Hiển thị thanh tab toàn màn hình trên Windows
 • Mở liên kết TradingView từ khay nhớ tạm
 • Phím tắt Ctrl / Cmd +, cho Cài đặt
 • Cuộn dọc tùy chỉnh cho các trang không phải biểu đồ trên Windows
 • Cập nhật lên Electron 18
 • Tab mới: Ctrl / Cmd + <click> để tải bố cục trong nền
 • Tab mới: Giảm các tab nhảy khi chọn bố cục
Sửa lỗi
 • Sự cố do rò rỉ bộ nhớ (yêu cầu Electron mới)
 • Các quy trình ứng dụng không bị giết sau khi thoát ứng dụng
 • Không có "Mở liên kết trong cửa sổ mới" trên menu ngữ cảnh cho người dùng miễn phí
 • Thanh tác vụ Windows không xuất hiện khi ứng dụng ở chế độ toàn màn hình
 • Thanh tab bị trì hoãn xuất hiện sau khi thoát khỏi chế độ toàn màn hình