Khoảng trống

Định nghĩa

Khoảng trống là khu vực trên biểu đồ nơi giá giữa hai thanh thay đổi đáng kể mà không có bất kỳ giao dịch nào xảy ra giữa hai thanh giá. Những khoảng cách như vậy thường xảy ra khi thay đổi tâm lý mạnh mẽ xảy ra trong những giờ thị trường thường đóng cửa. Chỉ báo này làm nổi bật những khoảng trống này trên biểu đồ và mở rộng hơn nữa cho đến khi được che lấp (tức là khi thanh mới hơn vượt qua khoảng cách đó).

Khoảng trống được đánh dấu bởi chỉ báo có hai biến thể chính: nếu mức thấp của thanh hiện tại lớn hơn mức cao của thanh trước đó, đó là Khoảng cách tăng và sẽ có màu xanh theo mặc định. Nếu mức cao của thanh hiện tại thấp hơn mức thấp của thanh trước đó, khoảng trống như vậy (Khoảng cách xuống) sẽ có màu đỏ theo mặc định. Nếu không tìm thấy khoảng trống nào phù hợp với cài đặt được chỉ định trên biểu tượng hiện tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tương ứng.

Theo mặc định, chỉ báo lọc các khoảng trống dựa trên chiều rộng của khoảng trống và chỉ hiển thị các khoảng trống khi khoảng trống rộng ít nhất 30% so với phạm vi thanh trung bình (cao - thấp) cho 14 thanh cuối cùng. Có thể thay đổi % độ lệch trong phần Đầu vào.

Ngoài ra, chỉ báo mở rộng các khoảng trống vô thời hạn, cho đến khi chỉ báo bị bao phủ bởi chuyển động giá mới. Bạn có thể thay đổi điều này trong cài đặt bằng cách bật Giới hạn Chiều dài Ray Tối đa. Khi được bật, các khoảng trống sẽ bị đóng lại nếu vượt quá số thanh được chỉ định (theo mặc định là 300).

Tóm tắt

Khoảng cách đánh dấu các khoảng thời gian có sự thay đổi mạnh về giá trong khoảng thời gian sàn giao dịch không hoạt động. Các nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để thu lợi từ tình hình thay đổi giá đột ngột hiện tại.

Đầu vào

Đóng khoảng trống một phần

Thay đổi logic dựa trên đó các khoảng trống được đóng lại. Theo mặc định, cài đặt này bị tắt và một khoảng trống được đóng hoàn toàn ngay khi một thanh đi vào nó, ngay cả khi thanh đó chỉ chạm vào một phần nhỏ của khoảng trống. Khi cài đặt được bật, bất cứ khi nào một thanh đi vào vùng khoảng trống nhưng không bao phủ hoàn toàn vùng đó, thì khoảng trống đó sẽ đóng lại một phần và phần không được bao phủ bởi chuyển động giá sẽ được mở rộng thêm (và có thể được bao phủ bởi các thanh tương lai).

Trên ảnh chụp màn hình bên dưới, biểu đồ trên cùng có Gaps với Close Gaps bị tắt một phần. Khoảng trống giảm giá lớn bắt đầu vào đầu tháng 2 đã bị đóng lại gần như ngay lập tức vì phần dưới cùng của nó bị che phủ một chút bởi thanh theo sau. Ngược lại, trên biểu đồ dưới cùng, trong đó cài đặt Đóng khoảng trống một phần được bật, chỉ phần nhỏ ở dưới cùng của khoảng trống được đóng lại và phần lớn không được che phủ được mở rộng thêm về bên phải, và sau đó được đóng lại theo hành động giá trong tương lai.

Số lượng khoảng trống tối đa

Giới hạn số lượng khoảng trống tối đa được hiển thị.

Độ lệch tối thiểu (%)

Đặt kích thước tối thiểu của khoảng trống được phát hiện dưới dạng phần trăm của phạm vi trung bình của mức cao và mức thấp nhất trong 14 thanh gần đây nhất. Tức là, nếu cài đặt này được đặt thành 30, khoảng cách sẽ cần phải cao hơn ít nhất 30% so với phạm vi của một nến trung bình được chỉ báo đánh dấu.

Giới hạn Chiều dài Ray Khoảng cách Tối đa (thanh)

Nếu đúng, hãy đặt độ dài tối đa của khoảng trống từ đầu của khoảng trống (cạnh trái) trong các thanh. Khoảng trống vượt quá độ dài quy định sẽ bị cắt bỏ.