High-low

Cao-thấp - là kiểu biểu đồ hiển thị phạm vi thay đổi giá trên mỗi thanh. Biểu đồ cao thấp có thể được bật trong menu thả xuống của biểu đồ và nó cũng có sẵn cho các ký hiệu bổ sung.

Để xây dựng biểu đồ, các giá trị của giá tối đa và tối thiểu trong khoảng thời gian đã chọn được sử dụng. Giá trị lớn nhất được hiển thị phía trên thanh và giá trị nhỏ nhất được hiển thị bên dưới thanh.

Trong cài đặt biểu đồ trên tab biểu tượng, bạn có thể thay đổi màu của thanh, đường viền và văn bản.