Chỉ Số Giá Dầu (OPI)

Đo lường thay đổi giá cả dầu thực vật quốc tế mỗi tháng.