Chỉ Số Giá Sản Phẩm Từ Sữa (DRPI)

Đo lường thay đổi giá cả mặt hàng sữa trên thế giới mỗi tháng.