Xác thực Webhook

Khi gửi yêu cầu, máy chủ webhook cũng gửi chứng chỉ SSL đến URL được chỉ định. Với chứng chỉ này, bạn có thể xác minh rằng yêu cầu đã thực sự được gửi bởi máy chủ TradingView.

Ghi chú:

Chứng chỉ chỉ được gửi khi sử dụng giao thức HTTPS. Việc kích hoạt và cấu hình xác minh chứng chỉ tương ứng được thực hiện hoàn toàn ở phía ứng dụng người nhận webhook và không cần thực hiện thêm hành động nào trên trang web TradingView.

Tính xác thực của yêu cầu có thể được xác minh bằng cách sử dụng các trường chứng chỉ sau:

Subject:

  • C = US
  • ST = Ohio
  • L = Westerville
  • O = TradingView, Inc.
  • CN = Webhooks TradingView

Tên thay thế chủ đề:

  • email: webhook-server@tradingview.com