Tôi có thể mua gói đăng ký TradingView từ một người khác hoặc trang web khác không?

Không có bên bán lại nào được ủy quyền bán các gói đăng ký TradingView. Bạn chỉ có thể mua mọi gói đăng ký TradingView trên trang web TradingView. Bạn, tức người chủ sở hữu của tài khoản, phải hoàn thành quá trình mua gói đăng ký theo cách thủ công, nếu không bạn có thể bị lừa đảo.

TradingView sẽ không và không thể bị buộc chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào với tài khoản của bạn và/hoặc (các) gói đăng ký được mua qua dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào.