Tôi có thể chuyển đổi Giá thanh toán và Giá cuối cùng làm giá đóng cửa với hợp đồng tương lai không?

Tính năng Sử dụng giá thanh toán làm giá đóng cửa trên khoảng thời gian hàng ngày cho phép bạn chọn giá hiển thị làm giá đóng cửa cho các thanh hàng ngày và các thanh có khung thời gian cao hơn. Tính năng này hỗ trợ cho các hợp đồng tương lai và liên tục.

Giá đóng cửa có thể được hiển thị dưới dạng:

  • Giá cuối cùng, là giá của giao dịch thực cuối cùng đóng cửa ngày giao dịch.
  • Giá thanh toán, được sàn giao dịch tính toán vào cuối mỗi ngày giao dịch dựa trên giá trị trung bình giá chào bán và giá chào mua cuối cùng, giá đóng cửa thực tế của ngày giao dịch, giá trị trung bình của vài phút giao dịch cuối cùng, v.v. Sàn giao dịch tính toán theo thuật toán riêng, không có quy tắc duy nhất.

Theo mặc định, trên biểu đồ, hợp đồng tương lai và liên tục được mở có bật tính năng Giá thanh toán làm giá đóng cửa. Có hai cách để chuyển sang Giá cuối cùng làm giá đóng cửa:

  • sử dụng nút đặt ở phía dưới cùng:
  • Bỏ chọn điểm Sử dụng giá thanh toán làm giá đóng cửa trên khoảng thời gian hàng ngày trong phần cài đặt:

Đối với các khung thời gian trong ngày, khi chuyển từ hàng ngày sang trong ngày, bất kể bật hay tắt giá thanh toán, dữ liệu trong ngày luôn giống nhau. Trong trường hợp này, không có nút đặt ở dưới cùng và cũng không có trường Sử dụng giá thanh toán làm giá đóng cửa trên khoảng thời gian hàng ngày trong cài đặt biểu đồ.

Danh sách theo dõi, Chi tiết, Trình sàng lọc luôn sử dụng giá Thanh toán, do đó, nếu Giá Thanh toán bị tắt trên biểu đồ, các giá trị có thể khác với giá này.

Nếu nút đặt và tính năng Sử dụng giá thanh toán làm giá đóng cửa trên khoảng thời gian hàng ngày không có trên các hợp đồng tương lai đã chọn, thì tính năng này chưa hỗ trợ các hợp đồng tương lai này và sẽ có trong tương lai.