Cách nhận thêm cảnh báo hoạt động cho mỗi gói đăng ký

Hiện tại, giới hạn số lượng cảnh báo hoạt động trên gói Premium là 800 (400 cảnh báo giá + 400 cảnh báo kỹ thuật). Không có thêm tùy chọn giúp tăng số lượng này.

Bạn có thể nâng cấp các gói thấp hơn lên Premium để nhận được các lợi ích này.