Hệ thống có hỗ trợ tính năng giao dịch tự động không?

Bạn có thể sử dụng cảnh báo làm giải pháp thay thế cho giao dịch tự động trên nền tảng môi giới hỗ trợ tính năng này. Tuy nhiên, vì giao dịch tự động không khả dụng trên TradingView, tôi e rằng không thể liên kết hệ thống hoặc Công Cụ Strategy Tester với tài khoản môi giới.

Chúng tôi đang cân nhắc triển khai tính năng này trong tương lai. Tuy nhiên, hiện chưa thể cho bạn biết thời gian dự kiến.

Nếu có bot có khả năng đóng và đặt các vị trí theo các cảnh báo mà bot nhận được, bạn có thể tạo một cảnh báo và đánh dấu vào tùy chọn URL Webhook và điền địa chỉ web của bot.

Để tìm hiểu thêm về URL Webhook, vui lòng làm theo hướng dẫn.


Bạn có thể tìm thấy danh sách các dịch vụ tự động đặt lệnh của bên thứ ba tại đây.

Vui lòng lưu ý rằng TradingView không liên kết với các dịch vụ trong danh sách đó.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng vì đây chỉ là giải pháp thay thế, không phải giao dịch tự động đầy đủ tính năng, nên chúng tôi không đảm bảo việc thực hiện các hoạt động giao dịch.