Emirates Driving Company

ADXDRIVE
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DRIVE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Emirates Driving Company với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DRIVE là 2.334B AED. EPS TTM của công ty là 2.82 AED, tỷ suất cổ tức là 3.85% và P/E là 9.21.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu