SPDR Gold Trust GLD

GLD NYSE Arca
GLD
SPDR Gold Trust NYSE Arca
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

GLD Biểu đồ

Giao dịch GLD với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản

Hồ sơ

Khu vực: Hỗn hợp
Công nghiệp: Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ