iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return SM IndexETN

NIB Arca
NIB
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return SM IndexETN Arca
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NIB financial statements

Tóm tắt tài chính của iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return SM IndexETN với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của NIB, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền