Protalix BioTherapeutics, Inc. (DE)
PLX NYSE ARCA & MKT

PLX
Protalix BioTherapeutics, Inc. (DE) NYSE ARCA & MKT
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Protalix BioTherapeutics, Inc. (DE) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PLX là 78.058M. Ngày thu nhập tiếp theo Protalix BioTherapeutics, Inc. (DE) là Aug 13, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền