Takung Art Co., Ltd

TKAT Arca
TKAT
Takung Art Co., Ltd Arca
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TKAT báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Takung Art Co., Ltd với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TKAT là 96.835M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền