ARGONAUT RESOURCES NL

ARE ASX
ARE
ARGONAUT RESOURCES NL ASX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ARE

Tóm tắt tài chính của ARGONAUT RESOURCES NL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ARE là 12.482M AUD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu