AVIRA RESOURCES LTD

AVW ASX
AVW
AVIRA RESOURCES LTD ASX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AVW

Tóm tắt tài chính của AVIRA RESOURCES LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AVW là 10.594M AUD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu