CLEAN TEQ WATER LIMITED

CNQ ASX
CNQ
CLEAN TEQ WATER LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CNQ báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CLEAN TEQ WATER LIMITED với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của CNQ, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền