CITIGOLD CORPORATION LIMITED

CTO ASX
CTO
CITIGOLD CORPORATION LIMITED ASX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CTO

Tóm tắt tài chính của CITIGOLD CORPORATION LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CTO là 19.836M AUD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu