GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED

GL1ASX
GL1
GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITEDASX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GL1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GL1 là 572.557M AUD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu