GENWORTH MORTGAGE INSURANCE AUSTRALIA LIMITED
GMA ASX

GMA
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE AUSTRALIA LIMITED ASX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GENWORTH MORTGAGE INSURANCE AUSTRALIA LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GMA là 874.53M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền