KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED

KPG ASX
KPG
KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KPG financial statements

Tóm tắt tài chính của KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KPG là 159.3M. EPS TTM của công ty là 0.10, lợi tức cổ tức là 1.23%, và P/E là 34.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền