PILBARA MINERALS LIMITED

PLS ASX
PLS
PILBARA MINERALS LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PLS báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PILBARA MINERALS LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PLS là 7.735B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền