SOUTHERN GOLD LIMITED

SAU ASX
SAU
SOUTHERN GOLD LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SAU báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SOUTHERN GOLD LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SAU là 14.293M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền