SUPPLY NETWORK LIMITED

SNL ASX
SNL
SUPPLY NETWORK LIMITED ASX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SNL

Tóm tắt tài chính của SUPPLY NETWORK LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SNL là 368.32M AUD. EPS TTM của công ty là 0.42 AUD, tỷ suất cổ tức là 2.66% và P/E là 21.33.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu