TUAS LIMITED

TUA ASX
TUA
TUAS LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TUA

Tóm tắt tài chính của TUAS LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TUA là 788.645M AUD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền