ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A

ALMY ATHEX
ALMY
ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A ATHEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALMY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALMY là 59.252M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu