ALPHA ASTIKA AKINHTA S.A. (CR)

ASTAK ATHEX
ASTAK
ALPHA ASTIKA AKINHTA S.A. (CR) ATHEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ASTAK fundamentals

Tóm tắt tài chính của ALPHA ASTIKA AKINHTA S.A. (CR) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ASTAK là 109.2M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu