PAPOUTSANIS S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PAP nguyên tắc cơ bản

PAPOUTSANIS S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.03 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.79%