BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES

BCFC BAHRAIN
BCFC
BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES BAHRAIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BCFC

Vị thế tài chính hiện tại của BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES

Tổng tài sản của BCFC cho Q4 21 là310.90M BHD, ít hơn 4.80% so với kỳ trước Q3 21. Và tổng nợ phải trả giảm 10.04% trong Q4 21 tới 175.98M BHD.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu