BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES

BCFC BAHRAIN
BCFC
BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES BAHRAIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BCFC

Tóm tắt tài chính của BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BCFC là 98.7M BHD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền