ITHMAAR HOLDING BSC

ITHMR BAHRAIN
ITHMR
ITHMAAR HOLDING BSC BAHRAIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ITHMR

Tóm tắt tài chính của ITHMAAR HOLDING BSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ITHMR là 192.071M USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền