KHALEEJI COMMERCIAL BANK BSC

KHCB BAHRAIN
KHCB
KHALEEJI COMMERCIAL BANK BSC BAHRAIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính KHCB

Tóm tắt tài chính của KHALEEJI COMMERCIAL BANK BSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KHCB là 63.715M BHD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu