ALUAR ALUMINIO ARG

ALUABYMA
ALUA
ALUAR ALUMINIO ARGBYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALUA nguyên tắc cơ bản

ALUAR ALUMINIO ARG tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.28 ARS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.76%