ALUAR ALUMINIO ARG

ALUABYMA
ALUA
ALUAR ALUMINIO ARGBYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALUA nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu ALUAR ALUMINIO ARG

Lợi nhuận của ALUA trong quý trước là 2.80 ARS trong khi ước tính là 2.80 ARS, chiếm 0.00 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 49.05B ARS mặc dù con số ước tính là 49.05B ARS. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 3.54 ARS và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 72.25B ARS. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của ALUA.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên