AMAZON COM INC

AMZN BYMA
AMZN
AMAZON COM INC BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMZN nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của AMAZON COM INC

Tổng tài sản của AMZN trong Q2 22 là 52.56T ARS, tăng 15.28% so với kỳ trướcQ1 22. Và tổng nợ phải trả tăng 17.53% trong Q2 22 tới 36.1T ARS.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ARS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu