AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144 REP 1

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMZN nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144 REP 1

AMZN dòng tiền tự do cho Q1 23 là -1.82T ARS. Đối với 2022, AMZN dòng tiền tự do -2.21T ARS và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6.11T ARS.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: ARS
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
TTM
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanhChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tưChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chínhChỉ số tăng trưởng YoY
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY