AMAZON COM INC

AMZN BYMA
AMZN
AMAZON COM INC BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMZN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AMAZON COM INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AMZN là 154.89T ARS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu