CARBOCLOR S.A

CARC BYMA
CARC
CARBOCLOR S.A BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CARC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CARBOCLOR S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CARC là 2.729B ARS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu