CAMUZZI GAS PAMPEA

CGPA2 BYMA
CGPA2
CAMUZZI GAS PAMPEA BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CGPA2 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CAMUZZI GAS PAMPEA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CGPA2 là 15.367B ARS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu